Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_05 zdjecie_06 zdjecie_07 zdjecie_08 zdjecie_09 zdjecie_10 zdjecie_11 zdjecie_12 zdjecie_13 zdjecie_14 zdjecie_15 zdjecie_16 zdjecie_17 zdjecie_18 zdjecie_19 zdjecie_20

Godziny Otwarcia:
Poniedziałek: 08:00 - 17:00
Wtorek: Czwartek: 08:00 - 16:00
Piatek: 08:00 - 15:00

Dane Urzędu
Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
ul. Rynek 1, 57 - 420 Radków
tel. 74 873 50 00; fax. 74 873 50 15

e-mail: sekretariat@radkowklodzki.pl

Burmistrz MiG
tel.: 691 940 240


 

 

Trasy narciarstwa biegowego w Karłowie     |     Stypendia i zasiłki szkolne na rok 2016/2017     |     Wyprawka szkolna 2016/2017     |     Rozkład Jazdy PKP     |     Rozkład Jazdy PKS     |     

Informator

 
2016-09-12

Stypendia i zasiłki szkolne na rok 2016/2017.

 STYPENDIA / ZASIŁKI SZKOLNE

Rok szkolny 2016/2017


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 oraz z 2016 r. poz.35, 64 i 195) – Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów art.90b-90f,
 • Uchwała Nr XXVI/142/08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 lipca 2008 r.  w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radków i Uchwały Nr XXXII/183/08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. zmienionej

OSOBY UPRAWNIONE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 
 4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł/ netto na osobę w rodzinie. Wysokość wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej

Warunkiem przyznania stypendium jest także zamieszkanie ucznia na terenie gminy Radków  oraz złożenie wniosku.
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

 1. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na wydatki dotyczące danego roku szkolnego, w tym w szczególności na zakup podręczników do nauki w szkole, lektur, encyklopedii i innych książek pomocniczych w procesie dydaktycznym, a także przyborów szkolnych lub innego wyposażenia ucznia wymaganego obligatoryjnie przez szkołę,
 2. częściowego lub całkowitego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania (organizowana przez szkołę np. dodatkowa nauka języka obcego, wyjazdy na tzw. Zielone szkoły, zajęcia informatyczne itp.)
 3. częściowego lub całkowitego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. naukę języków obcych, zajęcia muzyczne, komputerowe, sportowe).

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy, opłata za internat).
Możliwa jest także forma świadczenia pieniężnego, ale tylko wtedy gdy udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem ucznia do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub kształceniem w formach pozaszkolnych nie będą finansowane z przyznanego stypendium.

Przykładowe wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

 1. podręczniki szkolne,
 2. słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne,
 3. lektury szkolne lub inne książki edukacyjne, edukacyjne programy komputerowe, instrument muzyczny do nauki gry,
 4. artykuły szkolne (piśmiennicze, papiernicze, biurowe np. zeszyty, piórniki, bloki rysunkowe, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, temperówki, kalkulator, ołówki, długopisy, pióra, plastelina, modelina i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi), tornister lub plecak szkolny,
 5. strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego i dodatkowe zajęcia sportowe szkolne i pozaszkolne:
  - dres sportowy (bluza sportowa, spodnie sportowe), spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry – do 2 par na semestr,
  - obuwie sportowe: adidasy, obuwie lekkie typu: tenisówki, halówki, trampki – do 2 par na semestr,
  - strój na basen: spodenki, strój kąpielowy, czepek, klapki na basen,
 6. wymagany statutem szkoły lub innym wewnętrznym przepisem strój szkolny lub galowy,
 7. strój na zajęcia szkolne i pozaszkolne:
  - strój ochronny na praktyczną naukę zawodu (jeżeli podmiot organizujący praktyki nie zapewnia uczniowi tej odzieży),
  - mundurki harcerskie, zuchowe,
 8. sprzęt komputerowy: komputer, monitor, drukarka,
 9. czesne na naukę w szkole, płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym:
  - korepetycje, nauka języków obcych, zajęcia informatyczne, nauka tańca, nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia na basenie, zajęcia plastyczne,
 10. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - dojazd do szkoły poza miejscem zamieszkania, zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji,
 11. wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną i inne imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania, tj. „zielona szkoła”, „szkoła zimowe” oraz wyjścia do teatru, kina.

Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na Wnioskodawcę, tzn. na rodziców lub  na pełnoletniego ucznia.
Wymagane jest  aby przy zakupach takich jak: plecak, obuwie, odzież - miały one adnotację „szkolne” lub „sportowe”.
W przypadku wydatków wskazanych w pkt 11 obowiązuje pisemne oświadczenie podpisane przez dyrektora szkoły, zawierające imię i nazwisko ucznia, kwotę poniesionych wydatków.

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury oraz nazewnictwo zakupionych artykułów.

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym np.: kurtki sportowe, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, okulary korekcyjne, wkładki ortopedyczne, kamery do komputera, sprzęt rehabilitacyjny, strój na studniówkę, strój pierwszokomunijny, obozy i zimowiska rekreacyjne, obuwie i odzież codziennego użytku, śpiwory, namioty, meble

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

 Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 94,40 zł do 236 zł miesięcznie.

OKRES PRZYZNANIA

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w dany roku szkolnym.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium:

 • w przypadku uczniów – do dnia 15 września danego roku szkolnego,
 • w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły. Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.


ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany:

 1. uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, 
 2. w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wniosek o zasiłek szkolnyskłada się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODÓW:

 • zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innych umów np. zlecenia, o dzieło itp,
 • zaświadczenie/decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • zaświadczenie z urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 • wyroki sądowe określające wysokość zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
 • odcinek renty/emerytury,
 • oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych/sezonowych,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o innych otrzymywanych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
 • inne dokumenty dotyczące otrzymywanych dochodów.

Świadczenia otrzymywane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy uwzględnić w zestawieniu dochodów gospodarstwa domowego (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, fundusz alimentacyjny).

Wypłata stypendium/zasiłku szkolnego

Wypłata stypendium/zasiłku szkolnego następuje na podstawie decyzji administracyjnej.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie Rynek 1, pok.1.

Informacji udziela Marzena Dukielska podinspektor ds. administracyjnych jednostek oświatowych - tel. 74 8735026.

 

UMiG Radków
 
Gmina Radków,
Rynek 1, 57-420 Radków Kłodzki, pow. Kłodzki, woj. dolnośląskie
tel.: 74 87 35 000, fax: 74 87 35 015, email: sekretariat@radkowklodzki.pl, http://www.radkowklodzki.pl
NIP: 885-15-35-030, Regon: 000529893
Burmistrz MiG tel.: 691 940 240
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x